2017 Naprawa obiektów inżynieryjnych w km: 13,060 ; 13,088 ; 14,216 ; 14,276 ; 14,706 na linii kolejowej nr 095 Kraków Mydlniki – Podłęże

Termin realizacji:

30.03.2017 - 15.12.2017

 

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

Główny wykonawca:

Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Budowlane „GEO-BUD” Spółka z o.o.

 

Zakres wykonywanych prac:

  1. Ściana oporowaw km 13.060
  2. Wiadukt masywnyw km 13.088
  3. Wiadukt masywnyw km 14.216
  4. Przepust masywny dwuotworowyw km 14.276
  5. Wiadukt masywnyw km 14.706

- Oczyszczenie mechaniczne całej powierzchni płyt, podpór i skrzydeł.

- Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków odkrytej stali zbrojeniowej.

- Uzupełnienie ubytków betonu wraz z częściowym odtworzeniem warstwy betonu grubości do 5 cm.

- Wykonanie iniekcji doszczelniającej na przyczółkach i skrzydłach w miejscu przecieków oraz iniek-cji sklejającej w miejscach pęknięć.

- Wykonanie nowej izolacji konstrukcji nośnych oraz szczelnych dylatacji podłużnych i poprzecz-nych.

- Naprawa stref podparcia przęseł.

- Szpachlowanie powierzchni betonowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego po-wierzchni betonowych.

- Przebudowa, nadbudowa parapetów.

- Montaż nowych poręczy (zapewnienie skrajni 2,50 m od osi toru).

- Wykonanie izolacji i odwodnienia za przyczółkami (drenaże poprzeczne z wylotami na skarpy).

- Wykonanie trwałego zabezpieczenia przed obsypywaniem się tłucznia na stożki nasypu (ewentu-alnie wydłużenie skrzydeł).

- Po ponownym zmontowaniu toru należy przewidzieć jego podbicie wraz z uzupełnieniem podsypki.

- Oczyszczenie stożków i skarp nasypu, usunięcie roślinności, wycięcie drzew oraz wykonanie obrukowania stożków wiaduktów.

- Dla przepustu umocnienie wlotu i wylotu wraz z udrożnieniem odpływu.

- Umocnienie skarpy nasypu pełnym brukiem za parapetem ściany oporowej oraz nad parapetami przepustu.

- Zabezpieczenie kabli lub ich przełożenie na czas remontu wraz z wymianą skorodowanych korytek kablowych leżących na parapetach.

- Uporządkowanie terenu pod obiektami.

 

Powrót

Przedsiębiorstwo

Geotechniczno-Budowlane

GEO-BUD Sp. z o.o.

 

31-752 Kraków

ul. K. Makuszyńskiego 4

tel. 12 418 16 18

fax. 12 644 89 23

info@geobud.biz.pl